Vispārīgie noteikumi

Vietnes lietošanas noteikumi

 1. gads 22. februāris.

Vispārīgī

 1. Vietnes baltabiete.lv lietošanas noteikumi ir saistoši jebkurai personai, kas apmeklē, jebkādā veidā izmanto, lieto baltabiete.lv pieejamo informāciju.
 2. Jebkuri grozījumi vai izmaiņas šajos noteikumos stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti baltabiete.lv.
 3. Ir aizliegts izmantot, lietot baltabiete.lv pieejamo informāciju prettiesiskā, neētiskā veidā vai prettiesiskiem, neētiskiem mērķiem.
 4. baltabiete.lv administrators ir tiesīgs jebkurā brīdī liegt baltabiete.lv izmantošanu, lietošanu, pārtraucot, bloķējot vai citādi ierobežojot baltabiete.lv izmantošanu, lietošanu visos gadījumos, kad baltabiete.lv administrators saskata pazīmes kas liecina par baltabiete.lv izmantošanu, lietošanu prettiesiskā vai neētiskā veidā, kā arī gadījumos, kad baltabiete.lv pieejamā informācija tiek izmantota prettiesiskā vai neētiskā veidā.
 5. baltabiete.lv administratoram ir tiesības sniegt tā rīcībā esošo informāciju par baltabiete.lv izmantošanu, lietošanu prettiesiskiem vai neētiskiem mērķiem, kā arī par baltabiete.lv pieejamās informācijas izmantošanu, lietošanu prettiesiskā vai neētiskā veidā kompetentām tiesību aizsardzības iestādēm, kā arī – minētajām iestādēm sniegt citu informāciju par baltabiete.lv izmantošanu un lietošanu.
 6. baltabiete.lv neuzņemas atbildību par baltabiete.lv izmantošanas, lietošanas rezultātu vai sekām, kā arī negarantē kādu noteiktu vai nenoteiktu rezultātu neatkarīgi no baltabiete.lv funkcionalitātes, iespējām vai to trūkumiem.
 7. Lietojot baltabiete.lv, JŪS apliecināt, ka JUMS piemīt tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī apliecināt, ka piekrītat šiem noteikumiem. Gadījumā, ja Jums nepiemīt tiesībspēja un rīcībspēja vai JŪS nepiekrītat šiem noteikumiem, JUMS nav tiesības lietot vai izmantot baltabiete.lv.
 8. baltabiete.lv darbība var tikt apturēta vai pārtraukta bez jebkāda brīdinājuma. JŪS piekrītat, ka baltabiete.lv darbības apturēšana vai pārtraukšana pati par sevi vai cēloniskā sakarā ar kādām JUMS nelabvēlīgām sekām tiešā vai netiešā veidā nebūs pamats jebkāda rakstura pretenzijai vai prasījumam pret baltabiete.lv.
 9. baltabiete.lv var sniegt JUMS atbalstu un, iespējams, padomu baltabiete.lv lietošanā vai izmantošanā, tomēr baltabiete.lv negarantē atbalsta vai padoma sniegšanu kādā noteiktā laika periodā. baltabiete.lv sniedzot atbalstu vai padomu negarantē kādu noteiktu rezultātu. Vienlaicīgi, JŪS piekrītat ka baltabiete.lv nav pienākums sniegt Jums atbalstu.
 10. Intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, patenti, preču zīmes un komercnoslēpumi, kas atrodas vietnē un tās saturā, pieder tikai un vienīgi baltabiete.lv īpašniekam. baltabiete.lv izmantošana, lietošana nedod un nerada JUMS nekādas tiesības, īpašumtiesības vai intereses par intelektuālā īpašuma tiesībām vai uz tām.
 11. Lietotājs (Jūs) – fiziska vai juridiska persona, kas lieto vai izmanto baltabiete.lv;
 12. Lietotāja saturs - visa informācija un saturs, ko Lietotājs, izmantojot vai lietojot baltabiete.lv, iesniedz baltabiete.lv.
 13. Tikai un vienīgi Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Lietotāja saturu. Lietotājs uzņemas visus riskus un atbildību, kas saistīti ar Lietotāja saturu, tā izmantošanu. Lietotājs, izmantojot vai lietojot baltabiete.lv – iesniedzot informāciju baltabiete.lv, apliecina un garantē, ka Lietotāja saturs nepārkāpj lietošanas noteikumus, spēkā esošos normatīvos aktus, un trešo personu tiesības. baltabiete.lv nav atbildīgs par Lietotāja satura saglabāšanu, glabāšanu vai Lietotāja sniegtās informācijas rezerves kopiju izveidi.
 14. Lietotājs, izmantojot vai lietojot baltabiete.lv, piešķir baltabiete.lv īpašniekam neatgriezenisku, neekskluzīvu, bez atlīdzības un pilnībā apmaksātu pasaules mēroga licenci, lai reproducētu, izplatītu, publiski parādītu un izpildītu, sagatavotu atvasinātus darbus, iekļautu citos darbos un citādi izmantotu Lietotāja saturu, un piešķirt apakšlicences iepriekš minētajām tiesībām tikai Lietotāja satura iekļaušanai baltabiete.lv. Lietotājs, izmantojot vai lietojot baltabiete.lv, neatgriezeniski atsakās no jebkādām prasībām, pretenzijām – tai skaitā intelektuālā īpašuma prasībām vai pretenzijām saistībā ar Lietotāja saturu.
 15. Lietotājam, izmantojot vai lietojot baltabiete.lv, ir aizliegts to izmantot vai lietot veidā:
  • kas pārkāpj kādas trešās personas tiesības vai intelektuālo īpašumu vai īpašuma tiesības;
  • kas ir nelikumīgs, uzmācīgs, aizskarošs, aizvainojošs, draudošs, kaitīgs, citu privātumu aizskarošs, vulgārs, apmelojošs, nepatiess, maldinošs, negodīgs, pornogrāfisks, neķītrs, acīmredzami aizskarošs, rasistisks, fanātisks, naidu vai vardarbību veicinošs jebkurai personu grupai vai jebkuram indivīdam;
  • kas jebkādā veidā ir kaitīgs nepilngadīgajiem; vai
  • kas pārkāpj jebkurus likumus, noteikumus, ko noteikusi valsts vai kāda trešā puse.
 16. Turklāt, Lietotājs piekrīt neveikt darbības, kas saistītas ar:
  • jebkādas programmatūras izmantošanu, kuras mērķis ir sabojāt vai mainīt datorsistēmu (datorsistēmas);
  • nevēlamu vai neatļautu reklāmu, reklāmas materiālus, nevēlamu pastu, surogātpastu, ķēdes vēstuļu, piramīdas shēmu vai jebkāda cita veida dublētus vai nevēlamu ziņojumu nosūtīšanu, izplatīšanu baltabiete.lv vai nosūtīšanu, izplatīšanu izmantojot baltabiete.lv starpniecību;
  • citu baltabiete.lv lietotāju datu iegūšanu, vākšanu, apkopošanu vai citādu iegūšanu bez viņu piekrišanas baltabiete.lv vai izmantojot baltabiete.lv starpniecību;
  • baltabiete.lv serveru vai tīklu darbības traucēšanu vai pārmērīga sloga radīšanu baltabiete.lv serveriem vai tīkliem, vai baltabiete.lv serveru, tīklu darbības noteikumu, procedūru vai politiku pārkāpšanu;
  • paroļu vai citu drošības instrumentu neatļautu iegūšanu nolūkā prettiesiski piekļūt baltabiete.lv;
  • uzmākšanos vai traucēšanu jebkuram citam baltabiete.lv lietotājam;
 17. baltabiete.lv var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem un/vai rādīt reklāmas JUMS vai trešajām pusēm. baltabiete.lv nekontrolē šādas trešo pušu saites un reklāmas, un baltabiete.lv nav atbildīgs par trešo pušu saitēm un reklāmām. baltabiete.lv nodrošina piekļuvi šīm trešo pušu saitēm un reklāmām tikai Lietotāja ērtībai un nepārskata, neapstiprina, neuzrauga, un nesniedz nekādus apgalvojumus attiecībā uz trešo pušu saitēm un reklāmām. Lietotājam ir tiesības izmantot visas trešo pušu saites un reklāmas, pašam uzņemoties risku, un, to darot, jāievēro atbilstoša piesardzība un rīcības brīvība. Noklikšķinot uz jebkuras trešās puses saites un reklāmas, tiek piemēroti piemērojamie trešās puses noteikumi un politikas, tostarp trešās puses privātuma un datu vākšanas prakse.
 18. Katrs baltabiete.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu savu Lietotāja saturu. baltabiete.lv nekontrolē Lietotāja saturu, tāpēc Lietotājs atzīst un piekrīt, ka baltabiete.lv nav atbildīgs par jebkuru Lietotāja saturu, neatkarīgi no tā, vai to sniedzāt Jūs vai cits lietotājs. baltabiete.lv nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šādas mijiedarbības rezultātā. Ja starp Jums un jebkuru citu baltabiete.lv Lietotāju rodas strīds, baltabiete.lv nav pienākuma iesaistīties.
 19. Saskaņā ar šiem noteikumiem baltabiete.lv tiek piedāvāts JUMS iegādāties preces, kuras – pilnībā vai daļēji, ražo, iesaiņo un piegādā Ketogo SIA (Reģ. Nr. 40203322791, struktūrvienības adrese Meirānu iela 5, Rīga, e-pasta adrese: pasutijumi@baltabiete.lv) (turpmāk tekstā - Mēs), vai tās nolīgti apakšuzņēmēji.
 20. Katras atsevišķas JUMS piedāvātās preces vizuālais attēls, cena, sastāvs un sastāvdaļas ir norādītas baltabiete.lv. JUMS ir jāņem vērā un jāpieņem, ka baltabiete.lv izvietotās preces vizuālais attēls var atšķirties no JUMS piegādātās preces, jo katra baltabiete.lv izvietotā prece tiek ražota JUMS individuāli un unikāli un tādēļ vizuālā ziņā tām var būt atšķirības. Preces vizualizācijās ir attēlots ieteicamais pasniegšanas veids.
 21. JŪS varat izvēlēties jebkuras no baltabiete.lv izvietotajām precēm, tādā apjomā vai apmērā kādu uzskatāt par atbilstošu savām vajadzībām vai interesēm, savukārt, Mēs tās – iespējami īsākā laikā, ražosim, iesaiņosim un piegādāsim Jums. Mēs rēķināmies, ka piegādi Jums veiksim Jūsu norādītā laikā un Jūsu norādītā vietā. Ja tas būs nepieciešams – Mēs sazināsimies ar Jums, lai precizētu jautājumus, kas attiecas uz Jūsu izvēlētām precēm, to piegādi, lai precizētu apstākļus, kurus Jūs Mums paziņojāt nepietiekoši skaidri, vai gadījumā, ja atbilstoši faktiskajiem apstākļiem, tie ir pretrunīgi, maldinoši un tādējādi var ietekmēt Jūsu izvēlēto preču ražošanu, piegādi. Mēs noteikti sazināsimies ar Jums visos gadījumos, kad Jūsu izvēlēto preču ražošanu, iesaiņošanu vai piegādi ietekmēs apstākļi, kas būs ārpus mūsu spēju robežām. Tāpat, Mēs sazināsimies ar Jums, ar nosacījumu, ja Jūs noteikti neiebildīsiet, lai gūtu Jūsu viedokli par jautājumiem, kas attiecas uz Jūsu izvēlēto preci, tās piegādi, lai piedāvātu Jums preču jaunumus un informāciju par izdevīgiem piedāvājumiem. Lai sazinātos ar Jums, Mēs izmantosim Jūsu norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Mēs noteikti iegūsim, ja Jūs sazināsieties ar Mums, lai sniegtu savu viedokli, atsauksmi, iebildumu vai pretenziju, izmantojot Mūsu e-pasta adresi: pasutijumi@baltabiete.lv.
 22. Mēs nekādā mērā nevarēsim uzņemties atbildību par preci, tās ražošanu, iesaiņošanu vai piegādi, gadījumā, ja Jūs sniegsiet mums nepareizu, kļūdainu vai nepilnīgu informāciju. Visos gadījumos, kad Jūsu izvēlētās preces piegādes brīdī Jūs nevarēsiet to pieņemt, Jūsu izvēlēto preci Jūs varēsiet saņemt adresē Meirānu iela 5, Rīga, iepriekš sazinoties pa tālruņa numuru: +371 64909080 Tā pat, Mēs nevarēsim uzņemties atbildību arī gadījumā, ja Jūs uzglabāsiet vai lietosiet preci pretēji tās glabāšanas un lietošanas noteikumiem. Preču uzglabāšanas un lietošanas noteikumi ir norādīti baltabiete.lv pieejamo preču aprakstā. Mēs Jūs informējam, ka Mēs nevarēsim uzņemties jebkādu atbildību par Jūsu izvēlēto preci, ja pretenziju saņemsim pēc Jūsu izvēlētās preces derīguma termiņa beigām, tāpat, mēs Jūs informējam, ka Jūsu izvēlētās preces ir uzskatāmas par preci, kas ātri bojājas vai preci, kurai drīz beidzas derīguma termiņš tāpēc Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, kas nostiprinātas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Reģistrācija un lietotāja konts

 1. baltabiete.lv pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešama reģistrācija. Reģistrācija ir bezmaksas. Ar reģistrāciju Jūs un baltabiete.lv noslēdz līgumu par baltabiete.lv izmantošanu (turpmāk tekstā "lietotāja līgums").
 2. Reģistrēties var tikai juridiskas un fiziskas personas, kas ir spējīgas bez ierobežojumiem veikt tiesiskus darījumus. Nepilngadīgām personām ir aizliegts reģistrēties. Informācija, kas Jums ir jāsniedz reģistrācijas laikā, ir jāsniedz pilnībā un pareizi. Reģistrācija tiek pabeigta, ievadot derīgu e-pasta adresi un izvēloties personīgo paroli. Personīgā parole ir jātur noslēpumā un nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Gadījumā, ja reģistrācijas laikā sniegtā informācija vēlāk mainās, Jums ir pienākums nekavējoties atjaunināt šo informāciju savā lietotāja kontā. Katrs dalībnieks pakalpojumā baltabiete.lv var reģistrēties tikai vienu reizi. Vairāku lietotāja kontu vienlaicīga reģistrācija ir aizliegta. Šo noteikumu apiešana nav atļauta. Lietotāja konts nav nododams. baltabiete.lv patur tiesības dzēst lietotāju kontus, kas bijuši neaktīvi 12 mēnešus. baltabiete.lv informēs Jūs vismaz 30 dienas pirms lietotāja konta dzēšanas pastāvīgā datu nesējā (piemēram, pa e-pastu).

 

Samaksa par Jūsu izvēlētājām precēm

 1. Samaksu par Jūsu izvēlētajām Precēm var veikt ar maksājumu karti, PayPal, vai samaksājot rēķinu. Preču ražošana, iesaiņošana un piegāde tiks veikta tikai pēc atbilstošas preču cenas samaksas saņemšanas vai samaksas apstiprinājuma saņemšanas.